Ansprechpartner

Die Abteilungsleitung des TSV Schwabhausen
Funk­ti­on Name Adres­se Tele­fon E-Mail
Abtei­lungs­lei­ter Hel­mut Pfeil Fils­er­weg 3
85247 Puch­schla­gen
Pri­vat: 08138 1566
Mobil: 0176 16500447
pfeil@​tt-​schwabhausen.​de
stv. Abtei­lungs­lei­ter Erich Deng­ler Hoch­str. 3
85247 Schwab­hau­sen
Pri­vat: 08138 1623
Geschäftl.: 08138 1228
dengler@​tt-​schwabhausen.​de
Kas­sie­rer Edu­ard Andrä Nel­ken­str. 8
85247 Schwab­hau­sen
Pri­vat: 08138 719
Fax: 08138 697720
Geschäftl.: 089 15880 – 111
Mobil: 0160 8420293
andrae@​tt-​schwabhausen.​de
Jugend­war­tin Regi­na Mai­er Marold­str. 58
85229 Markt Inders­dorf
Pri­vat: 08136 6802 maier@​tt-​schwabhausen.​de
Schrift­füh­re­rin Andrea Wes­ter­mai­er Lili­en­str. 1
85247 Schwab­hau­sen
Pri­vat: 08138 8046
Mobil: 0176 82276435
Damen­war­tin Anu­sch­ka Laub Olgastr. 10
80636 Mün­chen
Pri­vat: 089 32496319
Mobil: 0177 7369577
laub@​tt-​schwabhausen.​de
stv. Damen­war­tin Uschi Deng­ler Hoch­str. 3
85247 Schwab­hau­sen
Pri­vat: 08138 1623
Geschäftl.: 08138 1228
dengler@​tt-​schwabhausen.​de
Her­ren­wart Dr. Bern­hard Becker Würm­see­str. 17
81276 Mün­chen
Pri­vat: 089 30785777
Mobil: 0179 4924608
becker@​tt-​schwabhausen.​de
Weitere Helfer
Funk­ti­on Name Tele­fon E-Mail
Ansprech­part­ner
Trai­ner­team Jugend
Micha­el Wal­ter
Uschi Deng­ler
Erich Deng­ler
Pri­vat: 08254 9106
Pri­vat: 08138 1623
Geschäftl.: 08138 1228
walter@​tt-​schwabhausen.​de
dengler@​tt-​schwabhausen.​de
dengler@​tt-​schwabhausen.​de
Ser­vice­team Hel­mut Pfeil
Andrea Wes­ter­mai­er (The­ke)
+ wei­te­re Mit­glie­der der TT-Abtei­lung
Mobil: 0176 16500447
Pri­vat: 08138 1566
pfeil@​tt-​schwabhausen.​de
westermaier@​tt-​schwabhausen.​de
Mana­ger Erich Deng­ler Pri­vat: 08138 1623
Geschäftl.: 08138 1228
dengler@​tt-​schwabhausen.​de
Sport­ge­rä­te­wart
Inter­net Nor­bert Pausch Geschäftl.: 08139 99057
Mobil: 0177 6011551
npausch@​tt-​schwabhausen.​de